Ulrik Ståhl 4 dan

Sensei Ulrik Ståhl

Sensei Ulrik Ståhl

4 dan renshi

Ulrik blev graderad till 4 dan på Gake Ryus Taikai 2017.är.

4 dan Gake Ryu Jujutsu (2014)
1 dan Shotokan Karate
3 kyu Gake Ryu Taijutsu